Jadrotours

Izjava o privatnosti

UVODNE ODREDBE

Jadrotours d.o.o. (u daljnjem tekstu Jadrotours) pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojh klijenata, a u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim te europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.)

Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Jadrotours prikuplja i obrađuje i podatke koje prikupljaju i obrađuju Jadrotours-ovi partneri u ime i za potrebe Jadrotours-a.

Klijentom se smatra osoba koja je od Jadrotoursa zatražila uslugu ili ponudu za uslugu.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo radi:

- što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit

- osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge

- izrade police putnog osiguranja

- promocije naših usluga

- naše interne statističke obrade podataka

Davanjem Jadrotours-u podataka o svojim kontaktima (npr. e-mail, telefon i sl.), klijent ujedno daje svoju izričitu suglasnost da ga Jadrotours kontaktira u svrhu nuđenja svojih proizvoda i usluga te ujedno potvrđuje da je upoznat sa sadržajem ovoga dokumenta. U slučaju da to ne želi, klijent je dužan o tome izričito pisano izvijestiti Jadrotours (preporučenom ili e-poštom).

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

- ime i prezime

- adresa

- e-mail adresa

- broj telefona i/ili faxa

- podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Društvu u postupku on-line rezervacije ili drugom postupku   plaćanja ili osiguranja plaćanja

- ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Naše internetske stranice koje bi mogle privući pozornost djece i eventualno prikupljati osobne podatke djece mlađe od 14 godina, izrađene su u namjeri da u najvećoj mogućoj mjeri štite prava djece i njihovu privatnost, te su svojim sadržajem u potpunosti prikladne za njihov uzrast. Sukladno tome, ne prikupljamo, ne koristimo i ne otkrivamo podatke pomoću kojih se može kontaktirati s djecom preko Interneta. Ne prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan Interneta. Ne dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ne omogućujemo djeci da, bez dozvole roditelja ili zakonskog zastupnika, javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može kontaktirati, niti potičemo djecu mlađu od 14 godina da otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti.

Kao roditelj ili zakonski zastupnik uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svom djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka), i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i korištenje podataka o Vašem djetetu. Ako ste roditelji i zakonski zastupnik i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

Osim navedenog, Jadrotours jamči zaštitu osobnih podataka djece mlađe od 14 godina predviđene posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

VRIJEME TRAJANJA POLITIKE PRIVATNOSTI

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete da Vas kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu - trenutak ulaska jest Vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti Vaših podataka trajna je, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste. Nakon toga, podaci se više ne koriste od strane Jadrotoursa, osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka. Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni. Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade. Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka. Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka.

PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje

Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.

Jadrotours ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka. Jadrotours ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i elektronički čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka u poslovnicama

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu.

Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom.

Prikupljanje podataka putem weba

Na našim internetskim stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca kojega šaljemo elektroničkom poštom.

Privola klijenta

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima.

Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, državljanstvo, broj osobne iskaznice ili putovnice  tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kredine kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja.

Zbog prirode usluga putovanja može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Jadrotours-a i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Jadrotours-u dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.

Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima

Ako je klijent dao privolu, podatke klijenta možemo upotrebljavati kako bismo klijenta upoznali s našim uslugama i proizvodima koji mogu biti zanimljivi klijentu.

Za interne potrebe

Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Jadrotours-a, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Jadrotours-a, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Jadrotours-a, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Jadrotours je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Jadrotours-a

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu.

Kada je korisnik dao privolu

Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače

Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Jadrotours-a i po ugovoru sklopljenom s Jadrotours-om, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Jadrotours.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte jadrotours@ri.t-com.hr

Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na adresu elektroničke pošte jadrotours@ri.t-com.hr

Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IZMJENE, DOPUNE I PRIJELAZNE ODREDBE POLITIKE

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima Jadrotours-a. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, od 25. svibnja 2018. godine.

U Rijeci, 21.5.2018.